Demir ýolda ýük daşamak

Demirýol – ýükleri eltmegiň ygtybarly we tygşytly görnüşidir. Ýükleri daşamagyň beýleki görnüşleriniň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Demir ýol ulaglarynyň ulanylmagy harytlary uly göwrümde we uzak aralyklara eltmäge mümkinçilik berýär.

Demirýol arzan bahadan köp dürli we köp görnüşli ýükleri daşamak mümkinçiligi bilen tapawutlanýar. Awtoulagda ýük daşamakdan mümkinçiligi kän, deňizden has çalt we uçarda ýük daşamakdan arzan düşýän mümkinçilikleri bar.

Biz bilen işleşip, aşakdaky hyzmatlardan peýdalanyp bilersiňiz:

l

Gümrük taýdan resmileşdirmek bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge kömek

l

Ýükleýiş / düşüriş bekedinde resminamalary resmileşdirmek

l

Ýüklemek we düşürmek amallaryny guramak

l

Demir ýol ulaglary bilen baglanyşykly meseleleri çözmek bilen beket hyzmatlarynyň ähli görnüşi, şol sanda demir ýol ulagyny getirmek