Ammar hyzmatlary

Ammaryň bolmagy üpjünçilik zynjyrynyň iň möhüm bölekleriniň biri bolup, ýük akymynyň wagtlaýyn saklanmak üçin hereketiniň islendik tapgyrynda, importa gelen harytlar toplumy pursatyndan başlap, eksport edilip iberilýän wagtyna çenli dowam edýär.
Biziň kärhanamyzyň Aşgabatda (480 inedördül metr) we Türkmenbaşyda (1000 inedördül metr) ýapyk görnüşli ammar jaýlary bar .

Ýükleri ammarda saklamak şu aşaky işleri ýerine ýetirmägä mümkinçilik berýär:

l

Agramyny ölçemek

l

Wizual gözden geçirmek

l

Alynan harytlaryň sanyny hasaplamak

l

Soňra anyklamak üçin surata düşürmek

l

Seriýa, toplum belgilerini we ş.m. deňeşdirip görmek

l

“Turkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň talaplary üçin nusga almak.

Ammarda ýerleşdirme we ýükleri işläp taýýarlama
Ammarda ýerleşdirme we ýükleri işläp taýýarlama