Biziň hyzmatlarymyz

Transport logistics

Awtomobil ulagy

Howa ulagy

Deňiz agenti

Demir ýol ulagy

Gümrük dellaly

Üstaşyr deklarasiýany resmileşdirmek

Ammarda saklamak we ýüküň üstünde
işlemek

Biz hakynda

“Aziýa Ulaglary” hususy kärhanasy 2007-nji ýylda logistika, gümrük taýdan resmileşdirmek we ulag ekspeditorçylyk ugurlary boýunça köp ýyllyk (13 ýyldan gowrak) tejribeleri bolan hünärmenler topary tarapyndan esaslandyryldy.

“Aziýa Ulaglary” hususy kärhanasy, hyzmatlaryň ähli tapgyrlarynda müşderi bilen işleşende iň ýokary ygtybarlylygy we amatlylygy üpjün edýär. Müşderi bilen işleşende kompaniýamyzyň esasy ýörelgesi, halkara ülňülerine esaslanýan ähli talaplary doly ýerine ýetirmek islegidir.

Kärhanamyzymyň maksady, gümrük taýdan resmileşdirmek üçin ýokary hünärli hyzmatlary bermek, müşderilerimiziň uzak möhletli ygtybarly hyzmatdaşy bolmak we bu hyzmatlar üçin bazarda öňdebaryjy orny eýelemek bilen halkara ülňülerine laýyk gelmekdir.

Öz işinde, kärhana hyzmatlaryň hiline ulanylýan halkara ülňüleriniň talaplaryna esaslanýar. Kärhana, hyzmatlarymyzyň hiliniň müşderilerimize we hyzmatdaşlarymyza kanagat getirmegini üpjün etmäge çalyşýar.

Biziň salgymyz

744036, Türkmenistan, Aşgabat, Garaşsyzlyk şaýoly 25, birinji gatynyň 5-nji ofisi

+99312 48 03 31
+99312 48 03 32   

info@aziya-ulaglary.com

Duşenbe – anna günleri

9:00-18:00

Habarlaşmak üçin

4 + 2 =